Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

GIAN HÀNG => Gian hàng của Muasachdetho => Tác giả chủ đề:: muasachdetho vào 15/03/2019, 20:59:37

Tiêu đề: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 20:59:37
Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề cuả NXB Khoa học Kỹ thuật, NÔng nghiệp...
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:01:33
P1 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía : 70k / bộ
(https://i.imgur.com/jcsgfLA.jpg)
(https://i.imgur.com/5sCeOjy.jpg)
(https://i.imgur.com/4o2cpmu.jpg)
(https://i.imgur.com/wPpFeSI.jpg)
(https://i.imgur.com/bdmYiAO.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:02:20
P2
Gía : 50k / bộ
(https://i.imgur.com/knevykq.jpg)
(https://i.imgur.com/VmK7F7b.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:11:54
P3
Gía : 70k / bộ
(https://i.imgur.com/bUf9A1i.jpg)
(https://i.imgur.com/RR4aLvP.jpg)
(https://i.imgur.com/aRvo9Ic.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:13:11
P4 ( Nghiêm đã đặt )
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/9wMoHfS.jpg)
(https://i.imgur.com/009ttmp.jpg)
(https://i.imgur.com/m3lh112.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:13:50
P5
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/SMxeLfq.jpg)
(https://i.imgur.com/O9b9BJ8.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:14:23
P6
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/4XcK14C.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: nghiêm vào 15/03/2019, 21:15:00
e p4
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:16:02
P7 ( Huynguyen đã đặt )
Gía : 45k
(https://i.imgur.com/873YiE2.jpg)
(https://i.imgur.com/Nd7fcbC.jpg)
(https://i.imgur.com/cuS4hE8.jpg)
(https://i.imgur.com/CnOT2Nq.jpg)
(https://i.imgur.com/zFqY42u.jpg)
(https://i.imgur.com/WxCTgu2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:17:12
P8
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/TctvWnM.jpg)
(https://i.imgur.com/Tkpkm9L.jpg)
(https://i.imgur.com/KzKemVl.jpg)
(https://i.imgur.com/THrY7Bz.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:18:26
P9
Gía : 50k/ 2 tập
(https://i.imgur.com/1TQWuFg.jpg)
(https://i.imgur.com/BXCs2Se.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:19:42
P10
Gía : 50k
(https://i.imgur.com/J7ITNhP.jpg)
(https://i.imgur.com/TojmLVo.jpg)
(https://i.imgur.com/RrUsFK3.jpg)
(https://i.imgur.com/DORXTqj.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:20:31
P11
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/VQokjWb.jpg)
(https://i.imgur.com/VmXyIEZ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:21:02
P12
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/hjB4uZF.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:22:30
P13 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/cuOQ024.jpg)
(https://i.imgur.com/heRuRWz.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:23:16
P14
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/F6Ofxpp.jpg)
(https://i.imgur.com/ElZ1oOo.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:23:59
P15 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/ixBGCFb.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:24:39
P16
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/EqXHqWX.jpg)
(https://i.imgur.com/P4A1VjG.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:26:01
P17
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/dXlxXB2.jpg)
(https://i.imgur.com/55dAjwI.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:26:33
P18 ( Voilam đã đặt )
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/BuG99r6.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:27:16
P19
Gía : 60k
(https://i.imgur.com/dC2oD4L.jpg)
(https://i.imgur.com/MJS8Xk1.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:27:57
P20
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/m1q6SAC.jpg)
(https://i.imgur.com/LKte7DC.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:28:44
P21
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/Qh7VcjR.jpg)
(https://i.imgur.com/25FCsSd.jpg)
(https://i.imgur.com/xrrig4s.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:29:53
P22
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/YptCNRK.jpg)
(https://i.imgur.com/nwJyH6Z.jpg)
(https://i.imgur.com/MgJGqMU.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:30:32
P23
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/E3RVy9J.jpg)
(https://i.imgur.com/JAoNMYu.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:33:24
P24 ( Huynguyen đã đặt )
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/szE24Yf.jpg)
(https://i.imgur.com/JH0BhD8.jpg)
(https://i.imgur.com/T3m4FyW.jpg)
(https://i.imgur.com/wi0Qyik.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:34:37
P25
Gía : 80k/ 4 tập
(https://i.imgur.com/4TNr75M.jpg)
(https://i.imgur.com/BD583qk.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:35:43
P26
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/Ofq7aNc.jpg)
(https://i.imgur.com/znht9ca.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:36:50
P27
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/Wjk6Fj6.jpg)
(https://i.imgur.com/PgN9fJg.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:37:32
P28
Gía : 45k
(https://i.imgur.com/OiYS3RE.jpg)
(https://i.imgur.com/4k9SMBn.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:39:09
P29 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía : 50k/ bộ
(https://i.imgur.com/exzP6Va.jpg)
(https://i.imgur.com/7jStJWC.jpg)
(https://i.imgur.com/EJe6YxI.jpg)
(https://i.imgur.com/PP80oCL.jpg)
(https://i.imgur.com/PNZlf4P.jpg)
(https://i.imgur.com/5Ncizwy.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:39:53
P30
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/uokktoK.jpg)
(https://i.imgur.com/i06uHnJ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:40:45
P31( Djinamon đã đặt)
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/KCT3818.jpg)
(https://i.imgur.com/iXgHzzO.jpg)
(https://i.imgur.com/roX0HtD.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:41:35
P32
Gía : 45k
(https://i.imgur.com/RIEMQqv.jpg)
(https://i.imgur.com/pqODVMA.jpg)
(https://i.imgur.com/6cg6fht.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:42:16
P33
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/EcfW6vL.jpg)
(https://i.imgur.com/NTUK4Cv.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:42:44
P34 ( Nghiêm đã đặt )
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/XQ6KAhl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:43:29
P35 ( Nghiêm đã đặt )
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/GwNIQIs.jpg)
(https://i.imgur.com/FZXZklw.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:44:13
P36
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/05QjCt0.jpg)
(https://i.imgur.com/2KLtYIH.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:44:54
P37
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/24YTHqa.jpg)
(https://i.imgur.com/hN0qBUW.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:45:22
P38
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/TwXyGsd.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:45:50
P39
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/05y1tci.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: nghiêm vào 15/03/2019, 21:46:39
e p34
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:47:10
e p4

Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 15/03/2019, 21:47:30
e p34
Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: bacvuongdaithanh vào 15/03/2019, 22:08:40
lấy P1, P13, P15, P29
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: nghiêm vào 16/03/2019, 09:16:53
e p35
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: Voilam vào 16/03/2019, 15:37:56
P18
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/BuG99r6.jpg)

+ lấy q Nguồn gốc & phát tán .. này
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 16/03/2019, 21:00:15
lấy P1, P13, P15, P29

Nhận gạch bạn, thanks
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 16/03/2019, 21:00:31
e p35
Nhận gạch bạn, thanks
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 16/03/2019, 21:00:48
P18
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/BuG99r6.jpg)

+ lấy q Nguồn gốc & phát tán .. này

Nhận gạch bạn, thanks
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:21:00
Bán thêm vài cuốn.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:31:03
P40
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/opeTZVw.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:31:32
P41
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/JbqYUdn.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:31:57
P42
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/nepwBd6.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:32:35
P43
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/Wn0RCSU.jpg)
(https://i.imgur.com/FKoyF5I.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:33:05
P44
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/InkrUbP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:33:34
P45
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/4F0QrpA.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:34:10
P46
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/aXzQhyf.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:34:59
P47
Gía : 35k/ cuốn
(https://i.imgur.com/ZHcHivd.jpg)
(https://i.imgur.com/MzvLJ70.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:35:24
P48
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/KJD7Vkh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:36:17
P49 ( Chipest đã đặt )
Gía : 120k/ bộ
(https://i.imgur.com/cQRc9PI.jpg)
(https://i.imgur.com/YEAZXgC.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:37:05
P50 ( Huynguyen đã đặt )
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/vBijdA7.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:37:31
P51
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/lr2J982.jpg)
(https://i.imgur.com/mMWxjVw.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:38:12
P52
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/NbTxIfO.jpg)
(https://i.imgur.com/xYF7ZmY.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:39:14
P53 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/1lp5Rn2.jpg)
(https://i.imgur.com/cloFLSW.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:39:42
P54 ( Nghiêm đã đặt )
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/NkdoCxl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:40:07
P55
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/savKanl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:40:36
P56
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/s1Ry5SS.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:41:17
P57
Gía : 70k
(https://i.imgur.com/DW8PUtD.jpg)
(https://i.imgur.com/vwi5A2z.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:41:44
P58
Gía : 70k/ bộ
(https://i.imgur.com/J7fIyTA.jpg)
(https://i.imgur.com/i8CWAFe.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:43:07
P59 ( Trininhc đã đặt )
Gía : 60k/ bộ
(https://i.imgur.com/wzCyVO1.jpg)
(https://i.imgur.com/UNeNe91.jpg)
(https://i.imgur.com/lJbEvsb.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:43:37
P59
Gía : 60k/ bộ
(https://i.imgur.com/RBH94Lu.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:44:37
P60
Gía : 60k/ 2 cuốn
(https://i.imgur.com/khtClMT.jpg)
(https://i.imgur.com/dNEYQxX.jpg)
(https://i.imgur.com/BZSmGdv.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:45:42
P61
Gía : 35k/ bộ
(https://i.imgur.com/5uSlw4w.jpg)
(https://i.imgur.com/LNoNhjs.jpg)
(https://i.imgur.com/k1d3luZ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:46:15
P62 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/oZFVgHX.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:46:44
P63
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/3U1eEMb.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:47:31
P64
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/RktIvcJ.jpg)
(https://i.imgur.com/h7HtbVr.jpg)
(https://i.imgur.com/KBm9ckb.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:47:59
P65
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/VefkwmB.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:48:25
P66
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/mwC0Y2T.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:49:34
P67
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/93Rso0P.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:51:19
P68
Gía : 50k
(https://i.imgur.com/ihbLXNn.jpg)
(https://i.imgur.com/3RvkGyV.jpg)
(https://i.imgur.com/JcqNOrz.jpg)
(https://i.imgur.com/7qvStX0.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:51:53
P69
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/2TWJacM.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:52:27
P70
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/qDvYqCO.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:53:25
P71 ( Huynguyen đã đặt )
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/pt4YTll.jpg)
(https://i.imgur.com/COJnEx7.jpg)
(https://i.imgur.com/OmZzJAO.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:53:54
P72
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/pDEFwSa.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:54:23
P73
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/twUPMMt.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:54:47
P74 ( Huynguyen đã đặt )
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/qr0V3oW.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:55:19
P75 ( Huynguyen đã đặt )
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/t09umXP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:55:44
P76 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/P0AUjoW.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:56:38
P77 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/iBzR1Ga.jpg)
(https://i.imgur.com/mefDwkd.jpg)
(https://i.imgur.com/AXPRwPe.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:57:48
P78
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/SLUptza.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/03/2019, 21:58:27
P79 ( Trininhc đã đặt )
Gía : 50k/ bộ
(https://i.imgur.com/L9n7LFR.jpg)
(https://i.imgur.com/HNbhd4O.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: bacvuongdaithanh vào 17/03/2019, 22:01:25
lấy P53, P62, P76, P77
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 18/03/2019, 20:54:03
lấy P53, P62, P76, P77

Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: chipest vào 19/03/2019, 09:57:48
Em đặt P49
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: trininhc vào 19/03/2019, 12:02:50
Xin đặt p59 ( thủ thuật ngoại khoa cơ sở);  p79.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: nghiêm vào 20/03/2019, 08:18:02
e
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 20/03/2019, 20:13:18
Em đặt P49

Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 20/03/2019, 20:13:31
Xin đặt p59 ( thủ thuật ngoại khoa cơ sở);  p79.

Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: Djinamon vào 23/03/2019, 21:59:24
P31 - bản đồ học
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: Huynguyen vào 26/03/2019, 20:07:59
E lấy p7 p24 p74 p75 p71 p50
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 26/03/2019, 21:39:50
E lấy p7 p24 p74 p75 p71 p50

Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: nghiêm vào 27/03/2019, 13:40:30
e p54
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:14:19
Bán thêm vài cuốn.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:20:14
P80 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/UWMmfAT.jpg)
(https://i.imgur.com/LkStOya.jpg)
(https://i.imgur.com/hMj7ND6.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:20:53
P81
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/CyHq4B3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:21:55
P82
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/XAYtwEI.jpg)
(https://i.imgur.com/3JMYxzu.jpg)
(https://i.imgur.com/ZwkN1l9.jpg)
(https://i.imgur.com/ND2qAzS.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:22:57
P83
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/Pbr3krL.jpg)
(https://i.imgur.com/XY7A688.jpg)
(https://i.imgur.com/loG2GeJ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:23:29
P84 ( Huynguyen đã đặt )
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/smVVCCz.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:24:06
P85 ( Huynguyen đã đặt )
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/8K3lA7B.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:24:39
P86
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/cee4sN5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:25:30
P87
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/zEYITfn.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:26:04
P88
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/PRdLDl8.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:26:53
P89
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/aeF1weH.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:27:28
P90
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/chgZLIp.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:28:23
P91
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/eevbIUg.jpg)
(https://i.imgur.com/Btepmug.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:29:59
P92
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/lm84Xoq.jpg)
(https://i.imgur.com/yz0psQH.jpg)
(https://i.imgur.com/UByvOUo.jpg)
(https://i.imgur.com/2j0AdnB.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:31:02
P93
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/zQqPHO1.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:31:48
P94
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/O1h6Ajq.jpg)
(https://i.imgur.com/4O0zYJN.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:32:32
P95
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/tDwQlGN.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:33:15
P96
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/ktivMXZ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:34:00
P97
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/FZQcbdb.jpg)
(https://i.imgur.com/rBiAYKG.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:34:34
P98
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/CvuwrfF.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:35:04
P99 ( Huynguyen đã đặt )
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/aqLqjSs.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:35:34
P100
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/ct5ZTb7.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:36:11
P101 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/alcQpqI.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:37:02
P102
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/0JOtRhO.jpg)
(https://i.imgur.com/nyCQAKf.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:37:39
P103
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/vDUa7w6.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:38:19
P104 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/0DZyqh8.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:38:41
P105
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/dY50yLC.jpg)
(https://i.imgur.com/Lxk6D63.jpg)
(https://i.imgur.com/rLq6Ank.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:39:20
P106
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/YlvhbiL.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:40:58
P107
Gía : 70k/ bộ
(https://i.imgur.com/EKMJDEo.jpg)
(https://i.imgur.com/QH2R9EU.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:42:25
P108
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/lLKg5In.jpg)
(https://i.imgur.com/3bSb7G3.jpg)
(https://i.imgur.com/lHpoxDW.jpg)
(https://i.imgur.com/z75j71L.jpg)
(https://i.imgur.com/3Wj9JWe.jpg)
(https://i.imgur.com/2zXyxt4.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:42:59
P109
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/EBqQUn2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:43:32
P110
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/eEk04tQ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:44:38
P111
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/6wIusF6.jpg)
(https://i.imgur.com/LMWo6Nn.jpg)
(https://i.imgur.com/R4YYgMM.jpg)
(https://i.imgur.com/1gQ8Nqh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:45:11
P112
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/7zVZaGC.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:45:40
P113
Gía : 45k
(https://i.imgur.com/WzzTT3a.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:46:31
P114
Gía : 45k
(https://i.imgur.com/XLrle5z.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:47:12
P115
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/sE7yxqh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:47:59
P116
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/JcSDbvW.jpg)
(https://i.imgur.com/grgSgjC.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:48:31
P117
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/6fzcXO9.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:49:07
P118
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/KgrGY9Y.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:50:06
P119 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía : 60k/ bộ
(https://i.imgur.com/LUsQtml.jpg)
(https://i.imgur.com/ztKWnd2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:50:38
P120
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/GN8FwNy.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:51:15
P121
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/DydOV3U.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:51:46
P122
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/1B3DxiA.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:52:20
P123
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/NI3d7I0.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:52:58
P124
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/J69s69J.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:53:24
P125
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/RCQFIyY.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:53:57
P126
Gía : 45k
(https://i.imgur.com/jCB0Uiz.jpg)
(https://i.imgur.com/hHtuomO.jpg)
(https://i.imgur.com/bVZBSWl.jpg)
(https://i.imgur.com/24as2rX.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:54:38
P127
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/2kRE4in.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:56:04
P128
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/vRlrheu.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:56:31
P129
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/B7e3Tr5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:57:07
P130
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/gEqV0zy.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:57:41
P131
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/Xk4naib.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:58:13
P132 ( Nghiêm đã đặt )
Gía : 45k
(https://i.imgur.com/zb6GMFO.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:58:40
P133
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/nN48KK6.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:59:19
P134 ( Nghiêm đã đặt )
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/MYfz1IP.jpg)
(https://i.imgur.com/Y3q8Tvt.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 20:59:46
P135
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/g4XzJpa.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:00:20
P136
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/ap1jw9s.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:00:59
P137
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/nJiwG4p.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:03:04
P138
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/5ThqGDZ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:03:36
P139
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/AnUqZTB.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:04:11
P140
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/iyTU3Ot.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:04:41
P141
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/aNEhRJd.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:05:09
P142
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/nHJlqz7.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: nghiêm vào 27/03/2019, 21:05:25
e 132 134
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:05:54
P143
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/pQwMoSb.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:06:45
P144
Gía : 45k/ bộ
(https://i.imgur.com/V79KHrF.jpg)
(https://i.imgur.com/aptWAK6.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: Huynguyen vào 27/03/2019, 21:06:56
E lấy p84 p85,thank
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:07:26
P145
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/kO8W4L6.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:07:52
P146
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/2WrfF9B.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:08:48
P147 ( Chipest đã đặt )
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/dREIbiy.jpg)
(https://i.imgur.com/aKq9SwF.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:09:27
P148
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/6xIbK7W.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:10:10
P149
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/htZq8oF.jpg)
(https://i.imgur.com/nPMwfNV.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:10:43
P150
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/OxYAfaa.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:11:24
P151
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/Qe72Eqa.jpg)
(https://i.imgur.com/bf6UA9o.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:11:55
P152
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/td065Hh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:12:24
P153
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/Yy9hmlx.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:12:56
P154
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/atVOQKu.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:13:24
P155
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/vtDQOxn.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:14:05
P156 ( Huynguyen đã đặt )
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/VawDlWI.jpg)
(https://i.imgur.com/Zpuvwxp.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:14:39
P157
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/iMjflBY.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/03/2019, 21:15:00
P158
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/MYaOZCR.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: bacvuongdaithanh vào 27/03/2019, 21:55:51
lấy P80, P101, P104, P119
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: chipest vào 28/03/2019, 10:21:36
Em đặt P147
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/03/2019, 20:36:09
e p54
Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/03/2019, 20:39:11
e 132 134

Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/03/2019, 20:39:55
E lấy p84 p85,thank

Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/03/2019, 20:40:40
lấy P80, P101, P104, P119

Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/03/2019, 20:41:27
Em đặt P147

Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 19:20:58
 BÁn thêm vài cuốn.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 19:22:32
P159
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/bjlkPe6.jpg)
(https://i.imgur.com/sC2d9Uo.jpg)
(https://i.imgur.com/v3BxeRr.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 19:23:16
P160
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/kidN3yO.jpg)
(https://i.imgur.com/0Y9xEnP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 19:24:09
P161
Gía : 70k/ bộ
(https://i.imgur.com/QEN2FrM.jpg)
(https://i.imgur.com/XHx2q6o.jpg)
(https://i.imgur.com/UreNaGm.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 19:25:19
P162
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/UzSp9tZ.jpg)
(https://i.imgur.com/bbQZsDW.jpg)
(https://i.imgur.com/EZJZrpl.jpg)
(https://i.imgur.com/pJ4spVS.jpg)
(https://i.imgur.com/ER5sYOu.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 19:26:32
P163
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/fjd9arC.jpg)
(https://i.imgur.com/ERLgLh5.jpg)
(https://i.imgur.com/tYKG1sM.jpg)
(https://i.imgur.com/Fc66r0u.jpg)
(https://i.imgur.com/FVl7kXq.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 19:27:48
P164
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/F6UuGHc.jpg)
(https://i.imgur.com/6OCK5gh.jpg)
(https://i.imgur.com/Ap6TSMp.jpg)
(https://i.imgur.com/gE3UMEs.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 19:28:42
P165
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/swvfMWX.jpg)
(https://i.imgur.com/u6qQhBE.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 19:30:38
P166
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/eSERDTI.jpg)
(https://i.imgur.com/G0NTCeQ.jpg)
(https://i.imgur.com/A1ydaM8.jpg)
(https://i.imgur.com/dsWxJk5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 19:35:47
P167
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/RB5G8Sn.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 19:38:34
P168
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/NLzq2NN.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 19:39:45
P169
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/rhFzw0D.jpg)
(https://i.imgur.com/PUVk2pX.jpg)
(https://i.imgur.com/DbRrY3S.jpg)
(https://i.imgur.com/WDjn4HS.jpg)
(https://i.imgur.com/qcBqVV7.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 19:42:48
P170 ( Huynguyen đã đặt )
Gía : 60k/ bộ
(https://i.imgur.com/aqcwxc6.jpg)
(https://i.imgur.com/dn9mXq5.jpg)
(https://i.imgur.com/kSBKM3X.jpg)
(https://i.imgur.com/7u9NDcS.jpg)
(https://i.imgur.com/tAkDjWl.jpg)
(https://i.imgur.com/Hz2LcnG.jpg)
(https://i.imgur.com/4b2Q9UK.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 19:45:21
P171
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/0AUhhKq.jpg)
(https://i.imgur.com/p6QsAfY.jpg)
(https://i.imgur.com/46xt76m.jpg)
(https://i.imgur.com/57GIdY6.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: Huynguyen vào 30/03/2019, 19:47:08
E lấy p99 ,máy diezel,cảm ơn a
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: Huynguyen vào 30/03/2019, 19:49:16
E p170
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 19:52:09
P172
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/UxxtdCR.jpg)
(https://i.imgur.com/FgnFHZE.jpg)
(https://i.imgur.com/tdED3Tv.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 19:54:55
P173
Gía : 50k
(https://i.imgur.com/MhHTe0h.jpg)
(https://i.imgur.com/0jLjRMN.jpg)
(https://i.imgur.com/ie3WbGB.jpg)
(https://i.imgur.com/X0eiSkn.jpg)
(https://i.imgur.com/0kZ2poh.jpg)
(https://i.imgur.com/wMwCB1s.jpg)
(https://i.imgur.com/DTbtD0G.jpg)
(https://i.imgur.com/Iuf634J.jpg)
(https://i.imgur.com/0p3a65O.jpg)
(https://i.imgur.com/UsCF7r7.jpg)
(https://i.imgur.com/bk9VopJ.jpg)
(https://i.imgur.com/JLw46l5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 19:55:51
P174
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/81nVt59.jpg)
(https://i.imgur.com/rC5EOjD.jpg)
(https://i.imgur.com/uLkuu7m.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 19:56:20
P175 ( Huynguyen đã đặt )
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/Doys1ZW.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 19:57:22
P176
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/ABkUtqi.jpg)
(https://i.imgur.com/Krz3HMc.jpg)
(https://i.imgur.com/TLIM8JB.jpg)
(https://i.imgur.com/zG2kqQk.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 19:59:13
P177
Gía : 60k/ bộ
(https://i.imgur.com/LUXV3us.jpg)
(https://i.imgur.com/pnIp674.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:00:11
P178
Gía : 45k
(https://i.imgur.com/XBZBebt.jpg)
(https://i.imgur.com/gqLz57F.jpg)
(https://i.imgur.com/QHtKJm6.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:00:47
P179
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/k5zwVlO.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:01:59
P180 ( Huynguyen đã đặt )
Gía : 60k/ bộ
(https://i.imgur.com/vrX4h1n.jpg)
(https://i.imgur.com/YLPB64g.jpg)
(https://i.imgur.com/d1z5Rvc.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:03:50
P181 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía : 70k/ bộ
(https://i.imgur.com/dOBuNHr.jpg)
(https://i.imgur.com/z0uXxki.jpg)
(https://i.imgur.com/DUs6XgZ.jpg)
(https://i.imgur.com/xBuHuIB.jpg)
(https://i.imgur.com/iXNxeRV.jpg)
(https://i.imgur.com/07or4f3.jpg)
(https://i.imgur.com/PZti1kF.jpg)
(https://i.imgur.com/cjGXjCJ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:04:46
P182
Gía : 50k/ bộ
(https://i.imgur.com/KNcrtFv.jpg)
(https://i.imgur.com/VdAF0tn.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:05:30
P183
Gía : 45k
(https://i.imgur.com/aaHLU3O.jpg)
(https://i.imgur.com/YxwVPfs.jpg)
(https://i.imgur.com/F8rLGzP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:06:15
P184
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/E1RmDbb.jpg)
(https://i.imgur.com/xjY7rgt.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:07:12
P185
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/C3I3edk.jpg)
(https://i.imgur.com/uuoTpDN.jpg)
(https://i.imgur.com/gy50tce.jpg)
(https://i.imgur.com/4szOCN6.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: Huynguyen vào 30/03/2019, 20:08:06
E p180
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:08:11
P186
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/ji77MbY.jpg)
(https://i.imgur.com/BXTDORX.jpg)
(https://i.imgur.com/FaN4heF.jpg)
(https://i.imgur.com/vHBG7Cp.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:08:53
P187
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/PdoERuM.jpg)
(https://i.imgur.com/QngOfrt.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:09:16
P188
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/SjElhaz.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:10:32
P189
Gía : 60k
(https://i.imgur.com/KfyJg3E.jpg)
(https://i.imgur.com/efYT6V4.jpg)
(https://i.imgur.com/GR2JAQu.jpg)
(https://i.imgur.com/UoTFlcD.jpg)
(https://i.imgur.com/jM8Isa1.jpg)
(https://i.imgur.com/R8Ml66v.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:11:56
P190
Gía : 45k
(https://i.imgur.com/YCqc2dA.jpg)
(https://i.imgur.com/FQYg62J.jpg)
(https://i.imgur.com/CwOt7is.jpg)
(https://i.imgur.com/arxxvzX.jpg)
(https://i.imgur.com/OJ2zSeK.jpg)
(https://i.imgur.com/WjgWQw0.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:12:26
P191
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/XfDxg4w.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:12:56
P192
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/usUowJo.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:13:51
P193
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/D2UnBcI.jpg)
(https://i.imgur.com/OvEcLQd.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:14:20
P194
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/Zur81hu.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:15:24
P195
Gía : 45k
(https://i.imgur.com/WZ0ISCG.jpg)
(https://i.imgur.com/3E34tA8.jpg)
(https://i.imgur.com/kfCtvdf.jpg)
(https://i.imgur.com/A1SbYmM.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: chipest vào 30/03/2019, 20:16:16
Em đặt P170
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:17:27
P196
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/qrPKJwz.jpg)
(https://i.imgur.com/trfKe9f.jpg)
(https://i.imgur.com/rBrjwym.jpg)
(https://i.imgur.com/hiv2NkJ.jpg)
(https://i.imgur.com/Oq5CNSP.jpg)
(https://i.imgur.com/2vZ2G7U.jpg)
(https://i.imgur.com/PJgEikP.jpg)
(https://i.imgur.com/EV8wP07.jpg)
(https://i.imgur.com/tj3fZWM.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:18:09
P197
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/DCf4l74.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:18:43
P198
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/3SBFL01.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:20:07
P199 ( Khuyetnguyet đã đặt )
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/U9ONF2z.jpg)
(https://i.imgur.com/CWFDrN6.jpg)
(https://i.imgur.com/PpJtE64.jpg)
(https://i.imgur.com/Derjs4b.jpg)
(https://i.imgur.com/wStfZAU.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:21:34
P200
Gía : 50k
(https://i.imgur.com/bTttHnR.jpg)
(https://i.imgur.com/qJoqxkS.jpg)
(https://i.imgur.com/G4fnyB9.jpg)
(https://i.imgur.com/K3bwUb6.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:22:35
P201
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/1ce7y4M.jpg)
(https://i.imgur.com/7KKY1N0.jpg)
(https://i.imgur.com/uYNr7RM.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:23:23
P202
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/6aaqtoJ.jpg)
(https://i.imgur.com/Q0OQEZq.jpg)
(https://i.imgur.com/e9BhHL3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:24:34
P203
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/ATJbl0U.jpg)
(https://i.imgur.com/WfCLXvP.jpg)
(https://i.imgur.com/NVljkqn.jpg)
(https://i.imgur.com/sxNCFrP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: nghiêm vào 30/03/2019, 20:25:59
e p183
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:26:14
P204
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/33luWno.jpg)
(https://i.imgur.com/kPt1WoW.jpg)
(https://i.imgur.com/JTxaq6e.jpg)
(https://i.imgur.com/UioIQXm.jpg)
(https://i.imgur.com/QDdUR7o.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 30/03/2019, 20:26:52
P205
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/VEVKgEi.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: Huynguyen vào 30/03/2019, 20:46:18
E p175
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: bacvuongdaithanh vào 30/03/2019, 21:19:09
lấy P181
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 31/03/2019, 20:32:55
E lấy p99 ,máy diezel,cảm ơn a
E p170
E p180
E p175

Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 31/03/2019, 20:35:16
Em đặt P170

Đã hết rồi chipest, thanks
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 31/03/2019, 20:35:42
e p183

Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 31/03/2019, 20:35:56
lấy P181
Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: Huynguyen vào 09/04/2019, 17:15:27
E p156
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 09/04/2019, 20:19:41
E p156
Nhận gạch bạn, thanks
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:30:49
BÁn thêm vài cuốn.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:32:38
P206
Gía : 50k/ bộ
(https://i.imgur.com/lTZuKSy.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:33:03
P207 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía : 70k/ bộ
(https://i.imgur.com/h55uEtw.jpg)
(https://i.imgur.com/CeRH0E0.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:33:30
P208
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/FCi8cq3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:34:14
P209
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/qzrGQGL.jpg)
(https://i.imgur.com/REaNyn1.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:34:45
P210 ( Nghiêm đã đặt )
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/wzXqaWb.jpg)
(https://i.imgur.com/rtZriIT.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:35:54
P211 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/0TGufrv.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:36:26
P212
Gía : 50k/ bộ
(https://i.imgur.com/OsjO2Xc.jpg)
(https://i.imgur.com/eapJo2c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:37:32
P213
Gía : 40k/ bộ
(https://i.imgur.com/frP1Zb5.jpg)
(https://i.imgur.com/DL5dc9v.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:38:08
P214
Gía : 40k/ bộ
(https://i.imgur.com/wevMmoR.jpg)
(https://i.imgur.com/ODV3sLh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:38:44
P215
Gía : 40k/ bộ
(https://i.imgur.com/a32aOi6.jpg)
(https://i.imgur.com/mjNbF8j.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:39:18
P216
Gía : 50k/ bộ
(https://i.imgur.com/vqcGNfh.jpg)
(https://i.imgur.com/FV6Crfl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: nghiêm vào 17/04/2019, 20:39:36
p210
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:40:03
P217
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/ULZqOU5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:40:25
P218 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/VnzEz0b.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:40:52
P219
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/lGfiIBD.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:41:19
P220
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/P38Otns.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:41:45
P221
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/bGNd6vK.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:42:07
P222
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/aZUmZUl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:42:28
P223
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/GGwmsua.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:42:50
P224 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/sum6A2U.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:43:14
P225
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/j8DSfeV.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:43:36
P226
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/p4xEVzx.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:44:24
P227
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/EsYJe9Y.jpg)
(https://i.imgur.com/cbjytjR.jpg)
(https://i.imgur.com/DWdizeK.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:45:02
P228 ( Wind99 đã đặt )
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/TgNmZls.jpg)
(https://i.imgur.com/KwM54YY.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:45:27
P229
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/Po7zg3U.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:45:50
P230
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/C2SHXzp.jpg)
(https://i.imgur.com/nbIv7Uu.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:46:22
P231
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/7LPq4vj.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:47:45
P232
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/3hyQn3Z.jpg)
(https://i.imgur.com/55Sjbjy.jpg)
(https://i.imgur.com/c4LKOLl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: wind99 vào 17/04/2019, 20:47:51
Mình mua
P228
Gía : 30k
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:48:34
P233
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/kl0xyI3.jpg)
(https://i.imgur.com/92NBaCs.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:49:36
P234 ( Nghiêm đã đặt )
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/WedGGNJ.jpg)
(https://i.imgur.com/709NZIb.jpg)
(https://i.imgur.com/bWtlvYh.jpg)
(https://i.imgur.com/w6a0vUG.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: nghiêm vào 17/04/2019, 20:50:06
p234
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:50:16
P235 ( Nghiêm đã đặt )
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/MdRSB7Y.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:50:49
P236 ( Huynguyen đã đặt )
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/hLLZAdm.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:51:16
P237
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/hdG9bot.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:51:59
P238
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/IAEOChp.jpg)
(https://i.imgur.com/bksmtZN.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/04/2019, 20:52:46
P239 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía : 40k/ bộ
(https://i.imgur.com/Jab5CpU.jpg)
(https://i.imgur.com/4CI92AN.jpg)
(https://i.imgur.com/jDGxxbx.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: bacvuongdaithanh vào 17/04/2019, 20:57:55
lấy P207, P211, P218, P224, P239
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: Huynguyen vào 17/04/2019, 20:59:53
E p236
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: nghiêm vào 17/04/2019, 21:09:12
p235
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 18/04/2019, 11:04:58
p210, p234,p235

Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 18/04/2019, 11:05:35
Mình mua
P228
Gía : 30k

Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 18/04/2019, 11:05:50
lấy P207, P211, P218, P224, P239

Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 18/04/2019, 11:06:03
E p236

Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: khuyetnguyet vào 24/04/2019, 10:04:30
Em lấy thêm :
P199 Tận dụng phế liệu công nghiệp thực phẩm Gía : 35k
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: muasachdetho vào 24/04/2019, 20:25:55
Em lấy thêm :
P199 Tận dụng phế liệu công nghiệp thực phẩm Gía : 35k

Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: Huynguyen vào 26/04/2019, 07:56:08
E
P197
Tiêu đề: Re: Bán sách khổ lớn nhiều chủ đề.
Gửi bởi: Huynguyen vào 26/04/2019, 08:03:01
]
P103