Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

GIAN HÀNG => Gian hàng của Muasachdetho => Tác giả chủ đề:: muasachdetho vào 27/02/2019, 21:00:51

Tiêu đề: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/02/2019, 21:00:51
Bán vài cuốn về Khoa học KT & nhiều chủ đề khác.
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/02/2019, 21:07:20
H1
Gía : 60k / bộ
(https://i.imgur.com/tKoMBt0.jpg)
(https://i.imgur.com/ldBm13E.jpg)
(https://i.imgur.com/PwG5L5v.jpg)
(https://i.imgur.com/uoQvKX3.jpg)
(https://i.imgur.com/BVRuGgg.jpg)
(https://i.imgur.com/PHyt0wk.jpg)
(https://i.imgur.com/Z1Mp0Of.jpg)
(https://i.imgur.com/ZYeX5dc.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/02/2019, 21:08:07
H2 ( Nguyenson218 đã đặt )
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/z7tU6Ya.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/02/2019, 21:26:08
H3
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/oHsMMO1.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/02/2019, 21:27:07
H4
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/bw6QneH.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/02/2019, 21:27:52
H5
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/DAI4fl1.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/02/2019, 21:28:27
H6
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/0N23RsK.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/02/2019, 21:30:12
H9
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/IZRiqvb.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/02/2019, 21:30:39
H10
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/fISgsem.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/02/2019, 21:31:14
H11
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/lhv1jzD.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/02/2019, 21:31:39
H12
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/bwGnS5A.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/02/2019, 21:33:52
H13
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/gsUFtnf.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/02/2019, 21:34:23
H14
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/SlgYEFt.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/02/2019, 21:35:25
H16
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/Vl7vVUw.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/02/2019, 21:36:11
H17 ( Manhquyehp đã đặt )
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/zK0gDSy.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/02/2019, 21:37:21
H18 ( Alphonse  đã đặt )
Gía : 60k/ bộ
(https://i.imgur.com/QiOJiPe.jpg)
(https://i.imgur.com/QQT5LVb.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/02/2019, 21:38:39
H20
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/rpVfTcd.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 27/02/2019, 21:41:07
MẠng đến giờ bò như rùa đành tạm ngưng. Trân trọng
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: alphonse vào 27/02/2019, 22:27:31
H18
Gía : 60k/ bộ
(https://i.imgur.com/QiOJiPe.jpg)
(https://i.imgur.com/QQT5LVb.jpg)
em lấy
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 11:09:58
em lấy

Nhận gạch alphonse, thanks bạn.
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:19:29
Bán thêm vài cuốn.
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:21:13
H23
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/OZYM0Fv.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:22:41
H24
Gía : 40k/ 2 cuốn
(https://i.imgur.com/j8tPIiQ.jpg)
(https://i.imgur.com/kgUTIcI.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:23:48
H26
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/DV0KbP1.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:24:15
H27
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/UCyqJBR.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:24:45
H28
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/fm4FH8H.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:26:39
H31
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/USpEtmW.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:27:17
H32
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/fZcpGOx.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:27:47
H33
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/BWeY1pX.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:28:15
H34
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/TvdhcO1.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:28:42
H35
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/YzFNPWI.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:29:28
H36
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/4VTyvoP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:29:56
H37
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/twOhYUy.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:31:28
H40
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/Jpdtk3v.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:33:23
H43
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/rI7qL5c.jpg)
(https://i.imgur.com/MBJ9X3P.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:33:50
H44
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/PxUYCBG.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:34:34
H45
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/CaxyOGa.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:35:19
H46
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/fMBoi5e.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:35:55
H47
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/lEsfPYt.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:37:09
H49
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/xNF0KUP.jpg)
(https://i.imgur.com/Gr1G9JB.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:38:15
H51 ( Nguyenson218 đã đặt )
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/R6Wj9Jv.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:41:06
H54
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/kajCOkQ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:41:41
H55
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/cvUgJgM.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:42:39
H57
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/nqLVDnQ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:43:09
H58
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/wZjgHFC.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:43:41
H59
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/nRUWiN2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:44:39
H61
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/3aHiKJl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:45:02
H62
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/wmAr05N.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:46:28
H64
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/sCwFQJH.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:47:34
H65
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/TDhqEMS.jpg)
(https://i.imgur.com/n21Q8x2.jpg)
(https://i.imgur.com/1adKGoZ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:48:07
H66 ( Nguyenson218 đã đặt )
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/Zhr5uUE.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:52:30
H68
SÁch khổ lớn
Gía : 70k/ bộ
(https://i.imgur.com/QLm9RHg.jpg)
(https://i.imgur.com/4ATASKT.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:53:44
H69
SÁch khổ lớn
Gía : 70k/ bộ
(https://i.imgur.com/wwbTzhU.jpg)
(https://i.imgur.com/RcoH5pr.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:54:36
H70
SÁch khổ lớn
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/uJveVSQ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:55:54
H71
SÁch khổ lớn
Gía : 50k/ 2 tập
(https://i.imgur.com/gF6bMxg.jpg)
(https://i.imgur.com/duO8XdJ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:56:25
H72
SÁch khổ lớn
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/GfQukx0.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:57:17
H73
SÁch khổ lớn
Gía : 45k/ 2 tập
(https://i.imgur.com/JW7JA7j.jpg)
(https://i.imgur.com/SDPA52K.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:58:32
H74
SÁch khổ lớn
Gía : 45k/ 2 tập
(https://i.imgur.com/pU01TqP.jpg)
(https://i.imgur.com/z0LrnQQ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 22:59:52
H75
SÁch khổ lớn
Gía : 35k/ cuốn
(https://i.imgur.com/4IaXyOV.jpg)
(https://i.imgur.com/QvVNPpt.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:00:23
H76
SÁch khổ lớn
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/a40Nsnh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:01:08
H77
SÁch khổ lớn
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/QM9Lnw0.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:01:30
H78
SÁch khổ lớn
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/chjEMAd.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:02:03
H79
SÁch khổ lớn
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/dVNtyG2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:02:44
H80
SÁch khổ lớn
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/xuoZSrm.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:03:20
H81
SÁch khổ lớn
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/dH4SGq0.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:03:48
H82
SÁch khổ lớn
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/yzPNS5Z.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:04:15
H83
SÁch khổ lớn
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/LjrUaoP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:04:44
H84
SÁch khổ lớn
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/Pyp7vjO.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:05:10
H85
SÁch khổ lớn
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/Z2VKVTv.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:05:41
H86
SÁch khổ lớn
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/kexLyRE.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:06:28
H87
SÁch khổ lớn
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/rbMmWxV.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:07:41
H88 ( Manhquyehp đã đặt )
SÁch khổ lớn
Gía : 45k/ bộ
(https://i.imgur.com/lMMw5u4.jpg)
(https://i.imgur.com/e6wNlQH.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:09:57
H89 ( Nguyenson218 đã đặt )
SÁch khổ lớn
Gía : 70k/ bộ
(https://i.imgur.com/pDi4WHP.jpg)
(https://i.imgur.com/ZXIRY3u.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:10:50
H90
SÁch khổ lớn
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/bUIyJcX.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:11:15
H91
SÁch khổ lớn
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/XVwTpL7.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:11:46
H92 ( Nguyenson218 đã đặt )
SÁch khổ lớn
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/n0zQgD0.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:12:49
H93
SÁch khổ lớn
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/ClDLHdl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:13:11
H94
SÁch khổ lớn
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/OkKDYny.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:13:37
H95
SÁch khổ lớn
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/pgfHZGQ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 28/02/2019, 23:13:56
H96
SÁch khổ lớn
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/Q6S9rjB.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:14:38
H97
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/u77K9l1.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:15:03
H98
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/bLK1R9s.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:15:32
H99
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/Z7leLQn.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:16:26
H101
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/riAeuwI.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:16:49
H102
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/LULirlg.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:18:42
H106
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/Z1lgtpY.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:19:05
H107 ( Nguyenson218 đã đặt )
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/DNlBjJy.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:19:57
H109
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/vtXdhAs.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:20:22
H110
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/FU4p5vM.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:21:20
H112 ( Nguyenson218 đã đặt )
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/Zjcdu3e.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:23:26
H116
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/wmxOWhY.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:24:37
H118
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/DhhE967.jpg)
(https://i.imgur.com/2Xqm34Q.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:25:00
H119
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/LCPeSYG.jpg)
(https://i.imgur.com/QZZimz1.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:25:30
H120
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/Rxb7D3S.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:26:36
H122
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/BSn1zdU.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:26:59
H123
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/YqvGQZt.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:28:11
H126
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/yyCVwD2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:29:41
H129
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/Va7IOEn.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:30:33
H131
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/MEFMGaV.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:31:21
H133
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/DPx6bQe.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:32:08
H135
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/nKOA4sP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:32:33
H136 ( Voilam đã đặt )
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/eVq0uFu.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:32:56
H137
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/jzNA021.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:33:50
H139 ( Nguyenson218 đã đặt )
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/XiyaSR2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:34:15
H140
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/OQfeEFg.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:35:11
H142
Gía : 10k/ cuốn
(https://i.imgur.com/Iuj2Da3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:35:41
H143
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/bCk8ZpR.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:36:07
H144
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/rvY6YBZ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:36:33
H145
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/vjfefCs.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:36:59
H146
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/mPIGpB0.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:37:22
H147
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/XefPyHl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:37:51
H148 ( Nguyenson218 đã đặt )
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/eN2soa8.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 13/03/2019, 21:39:34
H151
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/BCK9fme.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 20:51:11
H152
( sách khổ lớn )
Gía : 60k / bộ
(https://i.imgur.com/nZyNtLH.jpg)
(https://i.imgur.com/v8XlvXB.jpg)
(https://i.imgur.com/PgsKUIL.jpg)
(https://i.imgur.com/R2yJaej.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 20:53:53
H154
( sách khổ lớn )
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/dO2LWj5.jpg)
(https://i.imgur.com/oNgDkhe.jpg)
(https://i.imgur.com/opMhBYh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 20:54:50
H155
( sách khổ lớn )
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/P47N4tV.jpg)
(https://i.imgur.com/Z6MPNo9.jpg)
(https://i.imgur.com/1txJsCP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 20:55:28
H156
( sách khổ lớn )
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/piQ0xoU.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 20:57:38
H158
( sách khổ lớn )
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/LSWMukS.jpg)
(https://i.imgur.com/KFXrScV.jpg)
(https://i.imgur.com/IMXyl3D.jpg)
(https://i.imgur.com/gACPfm1.jpg)
(https://i.imgur.com/truXOqr.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 20:59:26
H159
( sách khổ lớn )
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/4XuXLwk.jpg)
(https://i.imgur.com/YRyssYU.jpg)
(https://i.imgur.com/Bb4sTQW.jpg)
(https://i.imgur.com/Xd3i2F7.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:00:02
H160
( sách khổ lớn )
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/MOR6aSh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:04:38
H162
( sách khổ lớn )
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/O9kGLar.jpg)
(https://i.imgur.com/YVBuNWd.jpg)
(https://i.imgur.com/MwxVTDn.jpg)
(https://i.imgur.com/Kd06HYs.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:07:04
H163
( sách khổ lớn )
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/ko0QQF8.jpg)
(https://i.imgur.com/UPPGYp3.jpg)
(https://i.imgur.com/3gwPrSO.jpg)
(https://i.imgur.com/x4W7MCw.jpg)
(https://i.imgur.com/unqAgA9.jpg)
(https://i.imgur.com/01VhvDH.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:08:50
H165
( sách khổ lớn )
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/TrXYbpr.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:09:20
H166
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/IhAfqiR.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:10:04
H167
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/BQJMudO.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:12:40
H171
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/Y3WeyLH.jpg)
(https://i.imgur.com/Bt3e0ou.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:16:03
H173 ( Huynguyen đã đặt )
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/ZhpgpAP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:16:54
H174
Gía : 35k/ cuốn
(https://i.imgur.com/d05vp3d.jpg)
(https://i.imgur.com/EFi0hC6.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:19:17
H178
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/DifHRai.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:19:39
H179
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/yAqtX5Q.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:20:09
H180
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/cFqjtkM.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:21:11
H182
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/iIviwza.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:21:43
H183
Gía : 10k/ cuốn
(https://i.imgur.com/2MiTNiV.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:23:03
H185
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/LpiOwBx.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:23:57
H187
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/j9MA1N7.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:24:28
H188
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/MAGMfHT.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:25:41
H190
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/AhvHzrG.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:26:31
H192
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/gNRxPjM.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:27:16
H193
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/f1lG9Gb.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:27:45
H194
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/PeUeDxo.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:28:21
H195
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/Hl5zLkJ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:29:14
H196
Gía : 35k/ 2 tập
(https://i.imgur.com/yGfjSVD.jpg)
(https://i.imgur.com/EA56Ulr.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:29:40
H197
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/joJ3O71.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:30:32
H199
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/87A6KJw.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:31:06
H200
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/B8OVeRO.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:31:36
H201
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/8LR3BF3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:32:03
H202 ( Nguyenson218 đã đặt )
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/qetG5xw.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:32:49
H203
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/9sOYKjE.jpg)
(https://i.imgur.com/DPu2TXB.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:33:49
H205
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/DQLwFNx.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/04/2019, 21:34:17
H206
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/j7sWnbB.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:18:57
H209
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/qT64VBy.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:20:22
H211 ( Nghiêm đã đặt 1 cuốn ) còn 1 cuốn
Gía : 20k / cuốn
(https://i.imgur.com/KgPu4ba.jpg)
(https://i.imgur.com/hDZMUge.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:22:11
H212
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/HN1GSCL.jpg)
(https://i.imgur.com/2P1DbGe.jpg)
(https://i.imgur.com/zrEBTt2.jpg)
(https://i.imgur.com/tPsPFBl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:23:06
H213
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/pZg7GKB.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:23:52
H214
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/mJ1PloN.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:25:10
H215
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/yyjKvNc.jpg)
(https://i.imgur.com/1nXt9Tp.jpg)
(https://i.imgur.com/lVBe5Kr.jpg)
(https://i.imgur.com/6orXWY7.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:25:48
H216
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/0iY3UE8.jpg)
(https://i.imgur.com/JWW0hFC.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:26:21
H217
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/cxOlCpR.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:26:50
H218
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/UrsGVcZ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:28:06
H219
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/7uVE1e0.jpg)
(https://i.imgur.com/w1wXRn9.jpg)
(https://i.imgur.com/RE5KA6X.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:30:09
H221
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/mP2M8go.jpg)
(https://i.imgur.com/jozD07Y.jpg)
(https://i.imgur.com/KLgrGe1.jpg)
(https://i.imgur.com/bybVmGF.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:30:35
H222
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/5w9mSpc.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:31:06
H223
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/Wy30cTW.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:31:42
H224
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/23eUNDk.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:34:50
H226
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/dm8rcJi.jpg)
(https://i.imgur.com/4oJjDYh.jpg)
(https://i.imgur.com/Nr6hP9c.jpg)
(https://i.imgur.com/otSfJAX.jpg)
(https://i.imgur.com/GcMzPaq.jpg)
(https://i.imgur.com/z67mSL7.jpg)
(https://i.imgur.com/5rfbjr0.jpg)
(https://i.imgur.com/KGsnfoX.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:35:18
H227
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/1wyVdct.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:35:49
H228
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/xNVxsA8.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:36:16
H229
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/rjivSEa.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:36:44
H230
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/ilwsHNU.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:37:49
H232
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/xhyUaEX.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:38:13
H233
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/zw0dXTh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:38:48
H234
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/ll29yCa.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:39:44
H235
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/rCZiLzs.jpg)
(https://i.imgur.com/g6JrJJv.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:40:26
H236
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/1xFEgJl.jpg)
(https://i.imgur.com/oq8pBxM.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:41:04
H237
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/NDat2dE.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:42:25
H239
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/OlwZuJH.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:43:38
H240
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/SXys2Ev.jpg)
(https://i.imgur.com/bdTS0iy.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:44:41
H241
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/IywfzEN.jpg)
(https://i.imgur.com/Do3qBSr.jpg)
(https://i.imgur.com/Xv7hNZs.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:46:25
H242
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/5fjJiTc.jpg)
(https://i.imgur.com/SUXVYrv.jpg)
(https://i.imgur.com/hGCuhP5.jpg)
(https://i.imgur.com/fGwpUFB.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:47:13
H243
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/YEuZBgh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:47:46
H244
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/rm0SIpd.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:49:17
H245
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/hzZi8Gq.jpg)
(https://i.imgur.com/cn71Mdn.jpg)
(https://i.imgur.com/WZfmXJq.jpg)
(https://i.imgur.com/Khv6KhU.jpg)
(https://i.imgur.com/c841WCY.jpg)
(https://i.imgur.com/MYP8lnH.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:50:33
H246
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/jeTJA9u.jpg)
(https://i.imgur.com/AwPBR7G.jpg)
(https://i.imgur.com/xnRiWpR.jpg)
(https://i.imgur.com/D0c31i1.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:51:01
H247
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/2Eg68Nm.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:52:23
H249
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/oEl8ckX.jpg)
(https://i.imgur.com/0ZPmS0Y.jpg)
(https://i.imgur.com/QRNfgwI.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:52:54
H250
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/QYiaLMP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:53:46
H251
Gía : 30k
(https://i.imgur.com/paFACXw.jpg)
(https://i.imgur.com/48s99sZ.jpg)
(https://i.imgur.com/djU2D4d.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 05/04/2019, 20:55:23
H253
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/qEu1e9w.jpg)
(https://i.imgur.com/yIbfwkk.jpg)
(https://i.imgur.com/3oQWxq3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:02:54
H254
Gía : 50k/ bộ
(https://i.imgur.com/83DrR5J.jpg)
(https://i.imgur.com/1WCFQq2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:03:39
H255
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/ERi41YH.jpg)
(https://i.imgur.com/lVN40pl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:10:43
H261
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/Vf54lRN.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:12:28
H264
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/DWHPT1I.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:13:01
H265
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/SqoQwek.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:13:46
H266 ( Nguyenson218 đã đặt )
Gía : 35k/ bộ
(https://i.imgur.com/DJjrYhj.jpg)
(https://i.imgur.com/Tx1VqzN.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:14:25
H267
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/0j4rKgP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:14:56
H268
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/I6UJ0y9.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:15:25
H269
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/ixDAkhk.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:15:50
H270
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/QZ7cVlr.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:16:12
H271
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/QCniDar.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:16:44
H272
Gía : 40k
(https://i.imgur.com/ZOBi0hn.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:17:18
H273 (Vuminhthang đã đặt )
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/Q5GsGyI.jpg)
(https://i.imgur.com/qsjyXxN.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:17:45
H274
Gía : 25k
(https://i.imgur.com/chjn8J3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:18:08
H275
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/Mnnxg8Z.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:18:28
H276
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/pGGmUEX.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:18:55
H277
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/DizFm62.jpg)
(https://i.imgur.com/1fLSUIp.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:19:21
H278
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/m9rY5kt.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:20:07
H279
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/znAHhMo.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:20:33
H280
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/FaBZBUS.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:21:00
H281
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/jTLPN0Q.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:21:22
H282
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/DWNbIFX.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:21:54
H283
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/UNS3aoh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:22:18
H284
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/DFkLlg2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:22:44
H285
Gía : 20k
(https://i.imgur.com/zVzKkQ2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:23:38
H287
Gía :15k
(https://i.imgur.com/M1z5YRA.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:24:08
H288
Gía :15k
(https://i.imgur.com/5CnQJah.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:24:36
H289
Gía :15k
(https://i.imgur.com/zcLPvhw.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:25:06
H290
Gía :10k
(https://i.imgur.com/FEKz4u7.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:25:33
H291
Gía :15k
(https://i.imgur.com/bdhqpmC.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:26:19
H292
Gía :20k
(https://i.imgur.com/5O4cx6g.jpg)
(https://i.imgur.com/5udmRDo.jpg)
(https://i.imgur.com/hh3eNks.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:27:24
H293
Gía :30k
(https://i.imgur.com/z6QAxLZ.jpg)
(https://i.imgur.com/JebNrBj.jpg)
(https://i.imgur.com/2FVz8qU.jpg)
(https://i.imgur.com/toxXAuA.jpg)
(https://i.imgur.com/eoBheWb.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:29:06
H295
Gía :15k
(https://i.imgur.com/xIAlLME.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:29:56
H297
Gía :20k
(https://i.imgur.com/2M4UEjh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:31:04
H298
Gía :30k
(https://i.imgur.com/wBTvjGq.jpg)
(https://i.imgur.com/4lfidrx.jpg)
(https://i.imgur.com/pndl8oq.jpg)
(https://i.imgur.com/ms3XhtG.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:31:57
H300
Gía :10k
(https://i.imgur.com/mJayZ4H.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:32:46
H302
Gía :20k
(https://i.imgur.com/NPlUEJq.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:33:11
H303
Gía :10k
(https://i.imgur.com/ODWKh5X.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:33:44
H304
Gía :20k
(https://i.imgur.com/6SVxJlj.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:34:13
H305
Gía :20k
(https://i.imgur.com/ejBapFi.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:34:39
H306
Gía :15k
(https://i.imgur.com/viM2HMF.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:35:52
H307
Gía :30k
(https://i.imgur.com/08e0jJF.jpg)
(https://i.imgur.com/COIZq9x.jpg)
(https://i.imgur.com/rvUI0dx.jpg)
(https://i.imgur.com/Z0GwzNy.jpg)
(https://i.imgur.com/GeLI4qu.jpg)
(https://i.imgur.com/zNxWltW.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:36:20
H308
Gía :20k
(https://i.imgur.com/zqalaBH.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:37:14
H310
Gía :15k
(https://i.imgur.com/9OaAkSs.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 10/04/2019, 21:37:54
H311 ( Tuhaibajai đã đặt )
Gía :30k
(https://i.imgur.com/t4EmZ5G.jpg)
(https://i.imgur.com/aiQRO3d.jpg)
(https://i.imgur.com/4nU4A3B.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: Tuhaibajai vào 11/04/2019, 21:44:54
Lấy: H311
Gía :30k

Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 14/05/2019, 19:36:38
Lấy: H311
Gía :30k

Nhận gạch, thanks !
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: vuminhthang vào 14/05/2019, 22:08:58
H273
Gía : 35k
(https://i.imgur.com/Q5GsGyI.jpg)
(https://i.imgur.com/qsjyXxN.jpg)
Minh mua
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 17/05/2019, 20:34:23
Minh mua

Nhận gạch bạn, thanks !
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 19:37:49
BÁn thêm vài cuốn.
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 19:40:55
H312
Gía :20k
(https://i.imgur.com/QtGMfWy.jpg)
(https://i.imgur.com/KNj5wcx.jpg)
(https://i.imgur.com/LGFZNBn.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 19:41:53
H313
Gía :25k
(https://i.imgur.com/JdOPi3s.jpg)
(https://i.imgur.com/zsaNZfP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 19:42:29
H314
Gía :30k
(https://i.imgur.com/VXBjXs0.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 19:45:04
H315 ( Nghiem đã đặt )
Gía :30k
(https://i.imgur.com/xvGAKfq.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 19:45:37
H316
Gía :30k
(https://i.imgur.com/9xshtEy.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 19:46:10
H317
Gía :35k
(https://i.imgur.com/9g25PrH.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 19:46:37
H318
Gía :40k
(https://i.imgur.com/LSH10LV.jpg)
(https://i.imgur.com/b3eD2Bu.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 19:47:42
H319
Gía :35k
(https://i.imgur.com/4Y0xHxO.jpg)
(https://i.imgur.com/7SnazxC.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 19:49:31
H320
Gía :35k
(https://i.imgur.com/f9jn6aR.jpg)
(https://i.imgur.com/HVzjGMi.jpg)
(https://i.imgur.com/8rhE4Ct.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 19:50:31
H321
Gía :30k
(https://i.imgur.com/oSURMcE.jpg)
(https://i.imgur.com/ylcgvpw.jpg)
(https://i.imgur.com/ms5NyJW.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 19:51:50
H322 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía :70k/ bộ
(https://i.imgur.com/SM3qJwd.jpg)
(https://i.imgur.com/ecEOtja.jpg)
(https://i.imgur.com/hz05n77.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 19:54:17
H323
Gía :35k
(https://i.imgur.com/nfNw0Gq.jpg)
(https://i.imgur.com/S0Fz6d1.jpg)
(https://i.imgur.com/x38kfsV.jpg)
(https://i.imgur.com/o9MCVhp.jpg)
(https://i.imgur.com/RAdyv1i.jpg)
(https://i.imgur.com/6PBtpFo.jpg)
(https://i.imgur.com/H8gvWrF.jpg)
(https://i.imgur.com/wxSsqno.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 19:55:14
H324 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía :40k
(https://i.imgur.com/FQ9yHjT.jpg)
(https://i.imgur.com/wVgJWgp.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 19:56:08
H325
Gía :40k
(https://i.imgur.com/4Y243mk.jpg)
(https://i.imgur.com/XdZkPNE.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 19:57:01
H326 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía :45k
(https://i.imgur.com/nlEkxOx.jpg)
(https://i.imgur.com/3ruoddN.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 19:57:50
H327
Gía :40k
(https://i.imgur.com/iPaEw9Z.jpg)
(https://i.imgur.com/CkGpfHK.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 19:58:38
H328
Gía :45k
(https://i.imgur.com/hsRU7FS.jpg)
(https://i.imgur.com/AgW3i5f.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 19:59:22
H329
Gía :45k
(https://i.imgur.com/nZhTS2i.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:00:18
H330
Gía :45k
(https://i.imgur.com/LanNiPk.jpg)
(https://i.imgur.com/kPUhXHs.jpg)
(https://i.imgur.com/3x74vuT.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:01:29
H331
Gía :45k
(https://i.imgur.com/4WWtuiz.jpg)
(https://i.imgur.com/WS1yGNA.jpg)
(https://i.imgur.com/bKHPDZw.jpg)
(https://i.imgur.com/s2v2MFQ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:02:26
H332
Gía :40k
(https://i.imgur.com/4XoCM5V.jpg)
(https://i.imgur.com/d9e9aG4.jpg)
(https://i.imgur.com/ErRU6gE.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:03:32
H333 ( Bacvuongdaithanh đã đặt )
Gía :45k
(https://i.imgur.com/mn0JxhV.jpg)
(https://i.imgur.com/2Br9K93.jpg)
(https://i.imgur.com/Ogc2k9e.jpg)
(https://i.imgur.com/Ypa0KEh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:04:30
H334
Gía :35k
(https://i.imgur.com/8w2b8f4.jpg)
(https://i.imgur.com/CT13Rmc.jpg)
(https://i.imgur.com/eEw2clB.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:06:09
H335 ( Voilam đã đặt )
Gía :35k
(https://i.imgur.com/327cR2R.jpg)
(https://i.imgur.com/4MVCFV1.jpg)
(https://i.imgur.com/uod5s4V.jpg)
(https://i.imgur.com/aMSOaci.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:06:49
H336 ( Huynguyen đã đặt )
Gía :35k
(https://i.imgur.com/gtTBGFB.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:07:59
H337 ( Voilam đã đặt )
Gía :35k
(https://i.imgur.com/yeAHIxH.jpg)
(https://i.imgur.com/CZCUTqw.jpg)
(https://i.imgur.com/vVU2H3B.jpg)
(https://i.imgur.com/jPEr4lo.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:08:36
H338 ( Voilam đã đặt )
Gía :35k
(https://i.imgur.com/rPbkcGc.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:09:17
H339
Gía :30k
(https://i.imgur.com/canxLT1.jpg)
(https://i.imgur.com/mofpcw8.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:10:49
H340 ( Voilam đã đặt )
Gía :30k
(https://i.imgur.com/H8SelOH.jpg)
(https://i.imgur.com/Zd8uQEa.jpg)
(https://i.imgur.com/95Wi2nX.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:11:48
H341
Gía :30k
(https://i.imgur.com/uyPOzjK.jpg)
(https://i.imgur.com/LLE5n0D.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:12:40
H342 ( Voilam đã đặt )
Gía :35k
(https://i.imgur.com/VhSBsRQ.jpg)
(https://i.imgur.com/yrDANgL.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:13:49
H343
Gía :50k
(https://i.imgur.com/9yaRB3e.jpg)
(https://i.imgur.com/rATp39n.jpg)
(https://i.imgur.com/9tGqLcR.jpg)
(https://i.imgur.com/R2olhcj.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:14:30
H344
Gía :30k
(https://i.imgur.com/OLC3LZl.jpg)
(https://i.imgur.com/o5oMlfB.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:15:26
H345
Gía :40k
(https://i.imgur.com/pH1I1q2.jpg)
(https://i.imgur.com/anR7zQq.jpg)
(https://i.imgur.com/o9mBB0D.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:16:00
H346 ( Manhquyehp đã đặt )
Gía :45k
(https://i.imgur.com/4frt54q.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:17:41
H347 ( LeHao đã đặt )
Gía :45k
(https://i.imgur.com/3nzSWuu.jpg)
(https://i.imgur.com/eWiNxE5.jpg)
(https://i.imgur.com/kQw06Qv.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:18:14
H348
Gía :40k
(https://i.imgur.com/KXtsNn5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:18:58
H349 ( Voilam đã đặt )
Gía :35k
(https://i.imgur.com/cnk6W31.jpg)
(https://i.imgur.com/Zia9c6F.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 01/06/2019, 20:19:34
H350 ( LeHao đã đặt )
Gía :45k
(https://i.imgur.com/2K0M6Yq.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: nghiêm vào 01/06/2019, 20:26:28
em h315
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: Huynguyen vào 01/06/2019, 21:18:42
H336
Gía :35k
(https://i.imgur.com/gtTBGFB.jpg)
E đặt h336
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 02/06/2019, 18:40:16
BÁn thêm vài cuốn.
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 02/06/2019, 18:40:57
H351 ( Huynguyen đã đặt )
Gía :45k
(https://i.imgur.com/CnHS3CL.jpg)
(https://i.imgur.com/AbgN8hU.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 02/06/2019, 18:41:54
H352 ( Huynguyen đã đặt )
Gía :50k
(https://i.imgur.com/RDdUW5N.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 02/06/2019, 18:42:50
H353
Gía :45k
(https://i.imgur.com/axitKGP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 02/06/2019, 18:44:24
H354
Gía :50k
(https://i.imgur.com/roVc4mT.jpg)
(https://i.imgur.com/6PehXl0.jpg)
(https://i.imgur.com/tNwW4jS.jpg)
(https://i.imgur.com/1Bn3fUl.jpg)
(https://i.imgur.com/mRlbLbd.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 02/06/2019, 18:45:26
H355
Gía :50k
(https://i.imgur.com/Yd9lilQ.jpg)
(https://i.imgur.com/9IO0fdZ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 02/06/2019, 18:46:03
H356
Gía :50k
(https://i.imgur.com/e6Xq91u.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 02/06/2019, 18:46:51
H357
Gía :40k
(https://i.imgur.com/JQGbHdZ.jpg)
(https://i.imgur.com/3LdNrnP.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 02/06/2019, 18:47:37
H358
Gía :35k
(https://i.imgur.com/hJewgDx.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 02/06/2019, 18:48:28
H359
Gía :35k
(https://i.imgur.com/G25dvsq.jpg)
(https://i.imgur.com/N7Zz8Wh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 02/06/2019, 18:49:10
H360
Gía :35k
(https://i.imgur.com/VKF5BJd.jpg)
(https://i.imgur.com/DCvOx0c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 02/06/2019, 18:49:59
H361
Gía :40k
(https://i.imgur.com/v0hDXca.jpg)
(https://i.imgur.com/1OIE4u0.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 02/06/2019, 18:50:51
H362
Gía :35k
(https://i.imgur.com/ewXZG4X.jpg)
(https://i.imgur.com/WC4ezHZ.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 02/06/2019, 18:52:14
H363
Gía :45k
(https://i.imgur.com/jZeksvs.jpg)
(https://i.imgur.com/pZZazG7.jpg)
(https://i.imgur.com/f30zmsk.jpg)
(https://i.imgur.com/JnBH7fn.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 02/06/2019, 18:56:23
H364 ( Voilam đã đặt )
Gía :40k
(https://i.imgur.com/AJ9jGfY.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: Huynguyen vào 02/06/2019, 19:13:43
H352
Gía :50k
(https://i.imgur.com/RDdUW5N.jpg)
E h351,h352
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: bacvuongdaithanh vào 02/06/2019, 21:32:44
lấy H322, H324, H326, H333
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: Nguyenson218 vào 03/06/2019, 10:40:58
Kiểm tra giúp mình xem còn mấy quyển này không? Mua bao nhiêu được freeship vậy bạn?

H2 (Quản lý theo mục tiêu và hiệu quả)
Giá: 15k
H51 (Xây dựng gia đình)
Giá: 15k
H66 (Cơ sở khảo cổ học)
Giá: 25k
H89 (Nhi khoa)
Giá: 70k/ bộ 3 cuốn
H112 (Các nhà vật lý đi tiên phong)
Giá: 10k
H107 (Algorit sáng chế)
Giá: 15k
H92 (Rèn luyện thể lực trẻ em)
Giá: 20k
H139 (phòng chống chảy máu)
Giá: 15k
H148 (Quản lý là gì)
Giá: 10k
H202 (Kiểm tra chất lượng gỗ)
Giá: 15k
H266 (Xác định hoạt lực kháng sinh bằng vi sinh vật)
Giá: 35k/ bộ 2 cuốn

Tổng: 235k (13 cuốn)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 03/06/2019, 20:36:10
em h315

Nhận gạch bạn. Ths
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 03/06/2019, 20:36:38
E đặt h336
E h351,h352

Nhận gạch bạn. Ths
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 03/06/2019, 20:36:49
lấy H322, H324, H326, H333

Nhận gạch bạn. Ths
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 03/06/2019, 20:43:04
Kiểm tra giúp mình xem còn mấy quyển này không? Mua bao nhiêu được freeship vậy bạn?

H2 (Quản lý theo mục tiêu và hiệu quả)
Giá: 15k
H51 (Xây dựng gia đình)
Giá: 15k
H66 (Cơ sở khảo cổ học)
Giá: 25k
H89 (Nhi khoa)
Giá: 70k/ bộ 3 cuốn
H112 (Các nhà vật lý đi tiên phong)
Giá: 10k
H107 (Algorit sáng chế)
Giá: 15k
H92 (Rèn luyện thể lực trẻ em)
Giá: 20k
H139 (phòng chống chảy máu)
Giá: 15k
H148 (Quản lý là gì)
Giá: 10k
H202 (Kiểm tra chất lượng gỗ)
Giá: 15k
H266 (Xác định hoạt lực kháng sinh bằng vi sinh vật)
Giá: 35k/ bộ 2 cuốn

Tổng: 235k (13 cuốn)

Chào bạn, sách các mã số trên vẫn còn ! sách mình bán không free ship bạn à, ship mình tính ước lệ, nếu thiếu mình bù lỗ !
Nếu bạn mua thì xác nhận để mình nhận gạch !
Trân trọng
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: manhquyetlhp vào 03/06/2019, 22:55:59
Em đặt các cuốn: H346, h88, h17 bác ơi.
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: Nguyenson218 vào 04/06/2019, 06:30:02
Chào bạn, sách các mã số trên vẫn còn ! sách mình bán không free ship bạn à, ship mình tính ước lệ, nếu thiếu mình bù lỗ !
Nếu bạn mua thì xác nhận để mình nhận gạch !
Trân trọng

Hi bạn, vậy tính giúp mình xem tiền ship khoảng bao nhiêu nhe. Mình mua thêm mấy quyển này nữa:
T74 (Let's Learn English)
Giá: 50k/ 2 tập
D9 (Vật lý đại chúng)
Giá: 120/ bộ 3 cuốn
J62 (Các bệnh ngoại khoa)
Giá: 20k
J60 (Trí tưởng tượng và sáng tạo ở lứa tuổi thiếu nhi)
Giá: 20k
J48 (Kỹ thuật hồi sức cấp cứu)
Giá: 15k
J43 (Làm thế nào để dạy con tốt)
Giá: 15k
J34 (Tổ chức khoa học lao động trí óc)
Giá: 10k
J11 (Sự tiếp thu sinh học của dược phẩm)
Giá: 20k
J5 (Những vấn đề của các bậc Cha Mẹ)
Giá: 25k
J4 (Con em trong gia đình)
Giá: 10k

Tổng: 540k (26 cuốn)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: Voilam vào 04/06/2019, 07:39:57
H364
Gía :40k

Chào buổi sáng,

xin lấy q này
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: Voilam vào 04/06/2019, 07:41:08
H349
Gía :35k


+ q này ah
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: Voilam vào 04/06/2019, 07:42:34
H342
Gía :35k

+ q này
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: Voilam vào 04/06/2019, 07:43:13
H340
Gía :30k


+ q này
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: Voilam vào 04/06/2019, 07:44:04
H338
Gía :35k

+ q này
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: Voilam vào 04/06/2019, 07:56:23
H337
Gía :35k

+ q này
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: Voilam vào 04/06/2019, 07:57:32
H335
Gía :35k


+ q này ah
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/06/2019, 10:26:42
Em đặt các cuốn: H346, h88, h17 bác ơi.

Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/06/2019, 10:27:42
Hi bạn, vậy tính giúp mình xem tiền ship khoảng bao nhiêu nhe. Mình mua thêm mấy quyển này nữa:
T74 (Let's Learn English)
Giá: 50k/ 2 tập
D9 (Vật lý đại chúng)
Giá: 120/ bộ 3 cuốn
J62 (Các bệnh ngoại khoa)
Giá: 20k
J60 (Trí tưởng tượng và sáng tạo ở lứa tuổi thiếu nhi)
Giá: 20k
J48 (Kỹ thuật hồi sức cấp cứu)
Giá: 15k
J43 (Làm thế nào để dạy con tốt)
Giá: 15k
J34 (Tổ chức khoa học lao động trí óc)
Giá: 10k
J11 (Sự tiếp thu sinh học của dược phẩm)
Giá: 20k
J5 (Những vấn đề của các bậc Cha Mẹ)
Giá: 25k
J4 (Con em trong gia đình)
Giá: 10k

Tổng: 540k (26 cuốn)

OK, bạn xem tin nhắn. Trân trọng
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/06/2019, 10:30:24
H364, H349,H342,H340,H338,H337,H335Chào buổi sáng,

xin lấy q này

Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: Nguyenson218 vào 04/06/2019, 10:41:19
OK, bạn xem tin nhắn. Trân trọng

Mình kg thấy tin nhắn, bạn báo phí ship qua số điện thoại: 082.484.3304 và ship về địa chỉ này giúp mình.

Nguyễn Minh Sơn
Công ty MTS
Lô 2-12, đường 19/5A, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
Điện thoại: 082.484.3304

Thanks bạn!
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/06/2019, 17:20:36
Bán thêm vài cuốn.
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/06/2019, 17:23:04
H365
Gía :50k
(https://i.imgur.com/CBLYgdz.jpg)
(https://i.imgur.com/9nF3pH2.jpg)
(https://i.imgur.com/kQIlFP4.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/06/2019, 17:25:48
H366
Gía :20k
(https://i.imgur.com/7gJJ1Pz.jpg)
(https://i.imgur.com/kmepDkG.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/06/2019, 17:26:56
H367
Gía :50k
(https://i.imgur.com/VPBBS6y.jpg)
(https://i.imgur.com/a6wveFn.jpg)
(https://i.imgur.com/5McENhc.jpg)
(https://i.imgur.com/tdddzqx.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/06/2019, 17:27:53
H368
Gía :90k/ bộ
(https://i.imgur.com/XOrlgZ0.jpg)
(https://i.imgur.com/8pv1fvl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/06/2019, 17:28:34
H369
Gía :35k
(https://i.imgur.com/reZV7Ee.jpg)
(https://i.imgur.com/HSZJBmC.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/06/2019, 17:29:01
H370
Gía :35k
(https://i.imgur.com/5ABOckI.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/06/2019, 17:31:15
H371
Gía :50k
(https://i.imgur.com/4vQ8QHh.jpg)
(https://i.imgur.com/vYG0caH.jpg)
(https://i.imgur.com/5riSg4z.jpg)
(https://i.imgur.com/LypSOSj.jpg)
(https://i.imgur.com/7x28l28.jpg)
(https://i.imgur.com/ApSwPZY.jpg)
(https://i.imgur.com/W5N277m.jpg)
(https://i.imgur.com/aexlG74.jpg)
(https://i.imgur.com/SabbfaI.jpg)
(https://i.imgur.com/EhyJnj2.jpg)
(https://i.imgur.com/nvMKd6e.jpg)
(https://i.imgur.com/cjAOd0K.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/06/2019, 17:33:21
H372 ( Chipest đã đặt )
Gía :50k
(https://i.imgur.com/WV2MkQS.jpg)
(https://i.imgur.com/oiu4eBj.jpg)
(https://i.imgur.com/f6ByJzt.jpg)
(https://i.imgur.com/KRMYsLT.jpg)
(https://i.imgur.com/JkyTTFf.jpg)
(https://i.imgur.com/trWrLYh.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/06/2019, 17:34:22
H373
Gía :50k
(https://i.imgur.com/IX4WU10.jpg)
(https://i.imgur.com/vwlko1S.jpg)
(https://i.imgur.com/ffc7QoX.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/06/2019, 17:34:51
H374
Gía :50k
(https://i.imgur.com/j2uEhmy.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/06/2019, 17:35:52
H375
Gía :35k
(https://i.imgur.com/LTN8UWP.jpg)
(https://i.imgur.com/616YoVq.jpg)
(https://i.imgur.com/vfuu0rl.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/06/2019, 17:36:47
H376
Gía :70k/ bộ
(https://i.imgur.com/5CH7aj6.jpg)
(https://i.imgur.com/gFdV9Q7.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 04/06/2019, 17:37:44
H377 ( khuyetnguyet đã đặt )
Gía :60k
(https://i.imgur.com/NiQSLMT.jpg)
(https://i.imgur.com/fegeQLO.jpg)
(https://i.imgur.com/drntaBq.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: chipest vào 04/06/2019, 17:44:48
Em đặt H372
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: khuyetnguyet vào 04/06/2019, 18:33:33
Em mua : H377 Gía :60k
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: Huynguyen vào 05/06/2019, 05:52:44
H193
Gía : 15k
(https://i.imgur.com/f1lG9Gb.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: Voilam vào 05/06/2019, 13:28:15

H136
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/eVq0uFu.jpg)

chào buổi chiều, xin lấy thêm q này
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 07/06/2019, 20:04:50
Em đặt H372
Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 07/06/2019, 20:05:03
Em mua : H377 Gía :60k
Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 07/06/2019, 20:05:15

Nhận gạch bạn, thanks.
Tiêu đề: Re: Bán vài cuốn về Khoa học KT & chủ đề khác
Gửi bởi: muasachdetho vào 07/06/2019, 20:05:31
H136
Gía : 10k
(https://i.imgur.com/eVq0uFu.jpg)

chào buổi chiều, xin lấy thêm q này

Nhận gạch bạn, thanks.