View full version: Thư mục tác gia nước ngoài bằng hình ảnh
1
 1. Hân Nhiên
 2. Nhờ bác huhu, Global Mod ra tay
 3. Đã được di dời: Platon
 4. Đã được di dời: Erich Fromm
 5. Đã được di dời: Herbert Marcuse
 6. Đã được di dời: Swami Vivekananda
 7. Đã được di dời: Claude Lévi-Strauss
 8. Đã được di dời: René Descartes 
 9. Chang Cheng Chi (Trương Trừng Cơ)
 10. Daniel Rops
 11. Gilbert Cesbron
 12. Giải thưởng văn học Neustadt